kurumsal

Türkiye’nin en büyük gruplarından Erciyes Anadolu Holding’in tekstil sektöründeki lider yatırımı olan Boyteks, iplikten kumaş üretimine kadar bütün aşamaları ERP sistemi ile çalışan tam entegre tesislerinde gerçekleştirmektedir. Sahip olduğu tam entegre tesislerle dünyanın en büyük yatak kumaşı üreticilerinden biri olan Boyteks, endüstriyel tekstilin küresel ölçekte lider markalarından biri olarak ön plana çıkmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Politikası

BOYTEKS’ in Sosyal Sorumluluk Politikası; çevre, sağlık ve iş güvenliği gerekliliklerine, tüm yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk standartlarına bağlı olarak,

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları:

 • Çalışanlarımızın özgür ve demokratik bir şekilde sendikal haklarına saygı duyulacağını,
 • Sendika üyeliği nedeniyle çalışanlarımız arasında ayrım yapılmayacağını, çalışanlarımızın toplu sözleşme hakkına saygı duyulacağını,
 • İş ortakları, işçi temsilcilerinin işyerindeki işçilere erişim sağlamasını veya onlarla etkileşimde bulunmasını engellemeyeceğini,


Ayrımcılık Yapılmaması:

İş ortaklarımızın cinsiyet, yaş, inanç, ırk, sosyal sınıf, soy, sosyal geçmiş, engellilik hali, etnik ve milli köken, milliyet, sendika veya diğer yasal kuruluşlara üyelik, siyasi bağlantılar veya fikirler, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, medeni durum, hastalık veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul nedeniyle kişilerin dışlanmadığını, bu unsurlara göre kişilere ayrımcılık yapılmayacağını, Özellikle, çalışanlar bahsedilen nedenlerden dolayı taciz edilmeyeceğini ya da cezalandırılmayacağını,


Adil Ücret:

 • Çalışanlarımızın, yasalarca verilen sosyal hakların yanında kendileri ve aileleri için insanca bir yaşam sağlamaya yetecek adil bir ücret alma hakkına saygı gösterileceğine bu ilkeye uyacağına,
 • Firmamız, asgari olarak, devletin asgari ücret mevzuatı tarafından zorunlu tutulan ücretler ya da toplu sözleşme temelinde onaylanmış standartlara uyacağını,
 • Ücretlerin, zamanında, düzenli olarak ve eksiksiz olarak ulusal para biriminde ödeneceğini,
 • Kesintilere yalnızca yasalarda açıklanan koşullar altında ve yasaların izin verdiği ölçüde ya da toplu sözleşmede belirlendiği üzere izin verileceğini,


İnsana Yakışır Çalışma Saatleri:

 • Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,
 • İşletmemiz, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapamaz. İşletmemizdeki çalışma esasları gönüllülük esasında dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanımızın her türlü kişisel bilgisini koruyacağını ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutacağını,


İş Sağlığı ve Güvenliği:

 • Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi,
 • Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi. İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik, standartları ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,


Çocuk İşçilik:

Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde firmamızda hiçbir şekilde çocuk işçiliği kabul edilemez. Stajyer, kursiyer gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği minimum yaş sınırını dikkate aldığını/alacağını,


Genç İşçiler için Özel Koruma:

Firmamız, genç çalışanların geceleri çalışmaması ve sağlıkları, güvenlikleri, ahlaki değerleri ve gelişimleri için sakıncalı koşullardan korunmasını sağlamayı,
Genç çalışanların işe alındığı yerlerde,
 • İşin, sağlıkları veya gelişimlerini etkileyecek nitelikte olmayacağını,
 • Çalışma saatlerinin okula devam durumlarını, yetkili mercilerin onayladığı mesleki uyum süreçlerine katılımlarını veya eğitim programlarından yararlanma kapasitelerini etkilemeyeceğini,
 • Özellikle genç işçilerin etkin şikâyet mekanizmaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim sistemleri ve programlarına erişiminin sağlanmasına önem vereceğini, genç işçilere zarar gelmesini önlemek, bunları tanımlamak ve azaltmak için gerekli mekanizmaları oluşturacağını


Çevrenin Korunması:

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetmeyi, faaliyetlerimizde çevresel etkileri yok edecek veya minimize edecek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirleyerek uygulamayı,


Etik İş Davranışı:

Firmamızda hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha gösterilmeyeceğini,


Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma:

Firmamızda, yasalarımıza uygun olarak çalıştırılan/çalıştırılacak yabancı uyruklu çalışanlar için iş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. Firmamız tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur. Firmamızın, kaçak işçi çalıştırmayacağını,


Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık:

Firmamız, paydaşların görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurmayı, bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturmayı, 


Güvencesiz Çalışmayı Önleme:

Firmamız, istihdam sağlama öncesinde çalışanlara hakları, sorumlulukları ve çalışma saatleri, ücret ve ödeme koşulları da dahil olmak üzere çalışma koşulları hakkında anlaşılabilir bilgi sunulacağını,


Borçların İşgücü ile Ödenmesinin Önlenmesi:

Firmamız, hizmetkarlık, zorla çalıştırma, işgücü ile borç ödeme, kaçak işçi çalıştırma veya gayri iradi işçi çalıştırma gibi hiçbir sisteme başvurulmayacağını, Çalışanlarımızın, makul bir zamanda bildirimde bulunma şartıyla, özgürce işten ayrılma ve iş sözleşmelerini sonlandırma hakkı tanınacağını,


Tedarikçi Yönetimi:

Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmalarının sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sosyal uygunluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi,


İşe Alım:

Firmanın etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak belirtilen ayrımcılık, taciz ve kötü muamelenin engellenmesinin geçerli olduğunu,
 
Eğitim: Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı,
 
Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını,
 
İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi,
 
Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,
 
Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarıyla beraber uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumların (FLA, ILO, ETI) kurallarını takip etmeyi,
taahhüt eder.
 
Genel Müdür
 

Hatıra Ormanına Herkes İçin Bir Fidan

İlhamını doğadan alan Boyteks, çevreye olan duyarlılığıyla tüm çalışan ve müşterileri için hatıra ormanına birer ağaç dikerek ekolojik dengenin korunmasına destek olmaktadır.

Hatıra Ormanına Herkes İçin Bir Fidan
Eğitime Destek Bursu

Eğitime Destek Bursu

Sadece iş dünyası için değil, aynı zamanda toplumsal yaşam ve yarınlar için de yatırımlar yapan Boyteks, bireysel gelişimden doğanın korunmasına kadar sosyal sorumluluk projelerine aralıksız olarak devam etmektedir. Boyteks, bireysel gelişime yönelik olarak ilköğretimden yükseköğrenime kadar tüm öğrencilere burs desteği de sağlamaktadır.

Boyteks - Kan Bağış Kampanyası

Toplumsal yaşam sağlığına ve yarınlara büyük önem veren Boyteks, Kızılay ile gerçekleştirdiği iş birliği ile her yıl kan bağışı haftasında çalışanlarının gönüllü olarak kan bağışında bulunmasına ortam hazırlamaktadır.

Boyteks - Kan Bağış Kampanyası