ELDA HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NDEKİ BOYTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NE AİT PAYLARIN SATIŞ İLANI

Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket’i (“Satıcı”), Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ndeki (“Şirket”) %100 payını, açık ihale usulü ile (kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle) “Şartname” de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sunmaktadır.

İhale Konusu
Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait %100 oranındaki 100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası) nominal değerli 1500 adet Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket paylarının satışı işbu ihalenin konusunu oluşturmaktadır.

Muhammen Bedel
1.215.000.000,00 -TL (BirmilyarikiyüzonbeşmilyonTürkLirası)’dir.

Teminat
1-Yatırımcıların, ihaleye katılabilmek için 60.750.000,00 TL (AltmışmilyonyediyüzellibinTürkLirası) nakit teminat tutarını, Satıcı’nın T. Vakıflar Bankası T.A.O. (015) Kayseri Ticari Şube (S01239) nezdindeki (Swift Kodu, TVBATR2AXXX) IBAN: TR09 0001 5001 5800 7288 6501 05 TL hesabına “Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ Paylarının Satış İhalesi Katılım Teminatı” açıklaması ile yatırması gerekmektedir.
2-İhaleye Katılım Teminatı olarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınan TL cinsinden kesin ve süresiz banka teminat mektubu da kabul edilecektir. Ancak, Yatırımcı’nın doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim ve kontrolünü sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektupları ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir. İlgili mevzuata göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan bankaların garantörlüğü üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
3-Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Şartnamenin 5.1.c maddesinde belirlenen ve Şartname ekinde yer alan forma uygun olması gerekir. Buna aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
4-Yatırımcı’nın, Ortak Girişim Grubu olması halinde, İhaleye Katılım Teminatı ortaklık oranına bakılmaksızın Ortak Girişim Grubu üyelerinden biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
5-İhaleyi kazanan Yatırımcı ile satış koşullarında anlaşma sağlanması ve bu durumun Kesin Satış Tutanağı’na bağlanması halinde İhaleye Katılım Teminatı, Kesin Satış Tutanağı’nın tanzim edilmesini takip eden 3 iş günü içerisinde teklif tutarının %10’una yükseltilecektir.
6-İhalenin, Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından onaylanmasına veya iptal edilmesine değin teminat iadesi yapılmayacaktır.
7-“Şartname”de belirtilen hususların gerçekleşmesi halinde yatırılan teminatlar irat kaydedilir.
Tekliflerin Sunulacağı Son Tarih, Saat ve Yer
Yatırımcıların, “Şartname”de içeriğine yer verilen kapalı teklif zarflarını, 11/03/2024 tarihi saat 17:00’a kadar “TMSF, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinde elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Bu tarihten sonra teslim edilmek istenen teklif zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Tarihi ve Yeri
Alınan teklifler, İhale Komisyonu tarafından 12/03/2024 tarihinde, saat 10:00’da “TMSF, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinde, yatırımcılar ve/veya bunların yasal temsilcileri huzurunda açılacaktır.
Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma, ihale günü olan 12/03/2024 saat 14:00’da İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır.

İhaleye Katılamayacak Olanlar
1-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
2-İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler ihaleye katılamazlar.
3-Kayyımlık görevinin devam etmesi şartıyla 6758 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi TMSF’ye devredilen şirketler ile Fonun kayyım atandığı şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurul’unca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile bu tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihaleye katılamazlar.
4-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar ihaleye katılamazlar.
5-Şartname’de yer alan koşulları yerine getiremeyen Yatırımcılar ihaleye katılamazlar.

İhale Dokumanı Temini ile Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti
1-“İhale Dökumanı, “TMSF, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul adresinden, Satıcı’nın T. Vakıflar Bankası T.A.O. (015) Kayseri Ticari Şube (S01239) nezdindeki (Swift Kodu, TVBATR2AXXX) IBAN: TR09 0001 5001 5800 7288 6501 05 TL hesabına “Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ. Pay Satış İhale Dokümanı Ücreti” açıklamasıyla 100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası)’nin Yatırımcı tarafından yatırılması kaydı ile kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından alınabilecektir. İhale Dokumanı ücreti Satıcı tarafından irat kaydedilir
2-Yatırımcılarca, Gizlilik Taahhütnamesini imzalamaları ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. (015) Kayseri Ticari Şube (S01239) nezdindeki (Swift Kodu, TVBATR2AXXX) IBAN: TR09 0001 5001 5800 7288 6501 05 TL “Elda Halı Tekstil
Sanayi ve Ticaret AŞ Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti Ücreti” açıklamasıyla 200.000,00 TL (İkiyüzbinTürklirası) yatırmaları koşullarıyla ihaleye teklif verme öncesinde bilgi almak ve mevcut durum tespiti yapmak amacıyla 01.02.2024-01.03.2024 tarihleri arasında Şirket’i ziyaret ve elektronik ortamda sunulacak olan Veri Odası’na erişim imkânı sağlanacaktır. Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti Ücreti Satıcı’ya irat kaydedilecektir.
3-İncelemede edinilen bilgi ve belgeler ile tanıtım kitapçığında yer alan her türlü bilgi ve belge bu Şartnamenin parçası, eki veya devamı niteliğinde olmayıp Satıcı’yı ilzam etmez. Bu bilgi ve belgelerin eksik/hatalı olması veya farklılıklar içermesi durumunda Şartname hükümleri esas alınır. Yapılan incelemeden ve tanıtım kitapçığından alınan bilgiler hiçbir surette Satıcı’yı ve bunların temsilcilerini ve çalışanlarını ilzam etmez.

İhale Yöntemi
1-Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının satış ihalesi, açık ihale usulü ile (Kapalı Teklif İsteme ve Açık Artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle) yapılacaktır. İhale, her hâlükârda Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’nin onayı ile sonuçlandırılacaktır.
2-Yatırımcılar, Şartname’de içeriğine yer verilen tekliflerini kapalı zarf içerisinde vereceklerdir.
3-Yatırımcılarca sunulan teklif bedeli her türlü vergi, resim, harç vb yükümlülüklerden ari olarak sunulacaktır. Yatırımcılar, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. TL olarak verilmeyen teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. İhale konusu pay bedeli peşin olarak ödenecektir.
4-Teklif mektuplarının Yatırımcı tarafından imzalanması ve bu mektuplarda Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif tutarının rakam ve yazı ile açık olarak ve hiçbir tereddüte meydan vermeyecek şekilde yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
5-Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacaktır.

Diğer Hususlar
1-Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılacak ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığından, Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ satış yapıp yapmamakta veya uygun göreceği yatırımcıya satış yapmakta serbesttir.
2-Bu ilan ile Şartname arasında herhangi bir farklılık ve aykırılık bulunması halinde Şartname esas alınır.
3-İhaleye ilişkin diğer hususlar Şartname’de belirtilmiştir.

İrtibat
Ayrıntılı bilgi “Erciyes Anadolu Holding AŞ/Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:35 Melikgazi/Kayseri, elda.ihale@boyteks.com ” adresinden veya 0352 207 18 00 - 5910-5861-5920-5853 dahili nolu telefondan alınabilir.ELDA HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NDEKİ BOYTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NE AİT PAYLARIN SATIŞ İLANI
Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket’i (“Satıcı”), Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ndeki (“Şirket”) %100 payını, açık ihale usulü ile (kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle) “Şartname” de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sunmaktadır.

İhale Konusu
Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait %100 oranındaki 100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası) nominal değerli 1500 adet Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket paylarının satışı işbu ihalenin konusunu oluşturmaktadır.

Muhammen Bedel
1.215.000.000,00 -TL (BirmilyarikiyüzonbeşmilyonTürkLirası)’dir.

Teminat
1-Yatırımcıların, ihaleye katılabilmek için 60.750.000,00 TL (AltmışmilyonyediyüzellibinTürkLirası) nakit teminat tutarını, Satıcı’nın T. Vakıflar Bankası T.A.O. (015) Kayseri Ticari Şube (S01239) nezdindeki (Swift Kodu, TVBATR2AXXX) IBAN: TR09 0001 5001 5800 7288 6501 05 TL hesabına “Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ Paylarının Satış İhalesi Katılım Teminatı” açıklaması ile yatırması gerekmektedir.
2-İhaleye Katılım Teminatı olarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınan TL cinsinden kesin ve süresiz banka teminat mektubu da kabul edilecektir. Ancak, Yatırımcı’nın doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim ve kontrolünü sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektupları ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir. İlgili mevzuata göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan bankaların garantörlüğü üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
3-Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Şartnamenin 5.1.c maddesinde belirlenen ve Şartname ekinde yer alan forma uygun olması gerekir. Buna aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
4-Yatırımcı’nın, Ortak Girişim Grubu olması halinde, İhaleye Katılım Teminatı ortaklık oranına bakılmaksızın Ortak Girişim Grubu üyelerinden biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
5-İhaleyi kazanan Yatırımcı ile satış koşullarında anlaşma sağlanması ve bu durumun Kesin Satış Tutanağı’na bağlanması halinde İhaleye Katılım Teminatı, Kesin Satış Tutanağı’nın tanzim edilmesini takip eden 3 iş günü içerisinde teklif tutarının %10’una yükseltilecektir.
6-İhalenin, Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından onaylanmasına veya iptal edilmesine değin teminat iadesi yapılmayacaktır.
7-“Şartname”de belirtilen hususların gerçekleşmesi halinde yatırılan teminatlar irat kaydedilir.
Tekliflerin Sunulacağı Son Tarih, Saat ve Yer
Yatırımcıların, “Şartname”de içeriğine yer verilen kapalı teklif zarflarını, 11/03/2024 tarihi saat 17:00’a kadar “TMSF, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinde elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Bu tarihten sonra teslim edilmek istenen teklif zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Tarihi ve Yeri
Alınan teklifler, İhale Komisyonu tarafından 12/03/2024 tarihinde, saat 10:00’da “TMSF, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinde, yatırımcılar ve/veya bunların yasal temsilcileri huzurunda açılacaktır.
Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma, ihale günü olan 12/03/2024 saat 14:00’da İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır.

İhaleye Katılamayacak Olanlar
1-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
2-İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler ihaleye katılamazlar.
3-Kayyımlık görevinin devam etmesi şartıyla 6758 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi TMSF’ye devredilen şirketler ile Fonun kayyım atandığı şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurul’unca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile bu tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihaleye katılamazlar.
4-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar ihaleye katılamazlar.
5-Şartname’de yer alan koşulları yerine getiremeyen Yatırımcılar ihaleye katılamazlar.

İhale Dokumanı Temini ile Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti
1-“İhale Dökumanı, “TMSF, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul adresinden, Satıcı’nın T. Vakıflar Bankası T.A.O. (015) Kayseri Ticari Şube (S01239) nezdindeki (Swift Kodu, TVBATR2AXXX) IBAN: TR09 0001 5001 5800 7288 6501 05 TL hesabına “Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ. Pay Satış İhale Dokümanı Ücreti” açıklamasıyla 100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası)’nin Yatırımcı tarafından yatırılması kaydı ile kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından alınabilecektir. İhale Dokumanı ücreti Satıcı tarafından irat kaydedilir
2-Yatırımcılarca, Gizlilik Taahhütnamesini imzalamaları ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. (015) Kayseri Ticari Şube (S01239) nezdindeki (Swift Kodu, TVBATR2AXXX) IBAN: TR09 0001 5001 5800 7288 6501 05 TL “Elda Halı Tekstil
Sanayi ve Ticaret AŞ Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti Ücreti” açıklamasıyla 200.000,00 TL (İkiyüzbinTürklirası) yatırmaları koşullarıyla ihaleye teklif verme öncesinde bilgi almak ve mevcut durum tespiti yapmak amacıyla 01.02.2024-01.03.2024 tarihleri arasında Şirket’i ziyaret ve elektronik ortamda sunulacak olan Veri Odası’na erişim imkânı sağlanacaktır. Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti Ücreti Satıcı’ya irat kaydedilecektir.
3-İncelemede edinilen bilgi ve belgeler ile tanıtım kitapçığında yer alan her türlü bilgi ve belge bu Şartnamenin parçası, eki veya devamı niteliğinde olmayıp Satıcı’yı ilzam etmez. Bu bilgi ve belgelerin eksik/hatalı olması veya farklılıklar içermesi durumunda Şartname hükümleri esas alınır. Yapılan incelemeden ve tanıtım kitapçığından alınan bilgiler hiçbir surette Satıcı’yı ve bunların temsilcilerini ve çalışanlarını ilzam etmez.

İhale Yöntemi
1-Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının satış ihalesi, açık ihale usulü ile (Kapalı Teklif İsteme ve Açık Artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle) yapılacaktır. İhale, her hâlükârda Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’nin onayı ile sonuçlandırılacaktır.
2-Yatırımcılar, Şartname’de içeriğine yer verilen tekliflerini kapalı zarf içerisinde vereceklerdir.
3-Yatırımcılarca sunulan teklif bedeli her türlü vergi, resim, harç vb yükümlülüklerden ari olarak sunulacaktır. Yatırımcılar, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. TL olarak verilmeyen teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. İhale konusu pay bedeli peşin olarak ödenecektir.
4-Teklif mektuplarının Yatırımcı tarafından imzalanması ve bu mektuplarda Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif tutarının rakam ve yazı ile açık olarak ve hiçbir tereddüte meydan vermeyecek şekilde yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
5-Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacaktır.

Diğer Hususlar
1-Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılacak ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığından, Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ satış yapıp yapmamakta veya uygun göreceği yatırımcıya satış yapmakta serbesttir.
2-Bu ilan ile Şartname arasında herhangi bir farklılık ve aykırılık bulunması halinde Şartname esas alınır.
3-İhaleye ilişkin diğer hususlar Şartname’de belirtilmiştir.

İrtibat
Ayrıntılı bilgi “Erciyes Anadolu Holding AŞ/Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:35 Melikgazi/Kayseri, elda.ihale@boyteks.com ” adresinden veya 0352 207 18 00 - 5910-5861-5920-5853 dahili nolu telefondan alınabilir.ELDA HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NDEKİ BOYTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NE AİT PAYLARIN SATIŞ İLANI

Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket’i (“Satıcı”), Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ndeki (“Şirket”) %100 payını, açık ihale usulü ile (kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle) “Şartname” de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sunmaktadır.

İhale Konusu
Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait %100 oranındaki 100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası) nominal değerli 1500 adet Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket paylarının satışı işbu ihalenin konusunu oluşturmaktadır.

Muhammen Bedel
1.215.000.000,00 -TL (BirmilyarikiyüzonbeşmilyonTürkLirası)’dir.

Teminat
1-Yatırımcıların, ihaleye katılabilmek için 60.750.000,00 TL (AltmışmilyonyediyüzellibinTürkLirası) nakit teminat tutarını, Satıcı’nın T. Vakıflar Bankası T.A.O. (015) Kayseri Ticari Şube (S01239) nezdindeki (Swift Kodu, TVBATR2AXXX) IBAN: TR09 0001 5001 5800 7288 6501 05 TL hesabına “Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ Paylarının Satış İhalesi Katılım Teminatı” açıklaması ile yatırması gerekmektedir.
2-İhaleye Katılım Teminatı olarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınan TL cinsinden kesin ve süresiz banka teminat mektubu da kabul edilecektir. Ancak, Yatırımcı’nın doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim ve kontrolünü sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektupları ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir. İlgili mevzuata göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan bankaların garantörlüğü üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
3-Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Şartnamenin 5.1.c maddesinde belirlenen ve Şartname ekinde yer alan forma uygun olması gerekir. Buna aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
4-Yatırımcı’nın, Ortak Girişim Grubu olması halinde, İhaleye Katılım Teminatı ortaklık oranına bakılmaksızın Ortak Girişim Grubu üyelerinden biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
5-İhaleyi kazanan Yatırımcı ile satış koşullarında anlaşma sağlanması ve bu durumun Kesin Satış Tutanağı’na bağlanması halinde İhaleye Katılım Teminatı, Kesin Satış Tutanağı’nın tanzim edilmesini takip eden 3 iş günü içerisinde teklif tutarının %10’una yükseltilecektir.
6-İhalenin, Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından onaylanmasına veya iptal edilmesine değin teminat iadesi yapılmayacaktır.
7-“Şartname”de belirtilen hususların gerçekleşmesi halinde yatırılan teminatlar irat kaydedilir.
Tekliflerin Sunulacağı Son Tarih, Saat ve Yer
Yatırımcıların, “Şartname”de içeriğine yer verilen kapalı teklif zarflarını, 11/03/2024 tarihi saat 17:00’a kadar “TMSF, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinde elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Bu tarihten sonra teslim edilmek istenen teklif zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Tarihi ve Yeri
Alınan teklifler, İhale Komisyonu tarafından 12/03/2024 tarihinde, saat 10:00’da “TMSF, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinde, yatırımcılar ve/veya bunların yasal temsilcileri huzurunda açılacaktır.
Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma, ihale günü olan 12/03/2024 saat 14:00’da İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır.

İhaleye Katılamayacak Olanlar
1-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
2-İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler ihaleye katılamazlar.
3-Kayyımlık görevinin devam etmesi şartıyla 6758 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi TMSF’ye devredilen şirketler ile Fonun kayyım atandığı şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurul’unca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile bu tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihaleye katılamazlar.
4-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar ihaleye katılamazlar.
5-Şartname’de yer alan koşulları yerine getiremeyen Yatırımcılar ihaleye katılamazlar.

İhale Dokumanı Temini ile Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti
1-“İhale Dökumanı, “TMSF, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul adresinden, Satıcı’nın T. Vakıflar Bankası T.A.O. (015) Kayseri Ticari Şube (S01239) nezdindeki (Swift Kodu, TVBATR2AXXX) IBAN: TR09 0001 5001 5800 7288 6501 05 TL hesabına “Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ. Pay Satış İhale Dokümanı Ücreti” açıklamasıyla 100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası)’nin Yatırımcı tarafından yatırılması kaydı ile kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından alınabilecektir. İhale Dokumanı ücreti Satıcı tarafından irat kaydedilir
2-Yatırımcılarca, Gizlilik Taahhütnamesini imzalamaları ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. (015) Kayseri Ticari Şube (S01239) nezdindeki (Swift Kodu, TVBATR2AXXX) IBAN: TR09 0001 5001 5800 7288 6501 05 TL “Elda Halı Tekstil
Sanayi ve Ticaret AŞ Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti Ücreti” açıklamasıyla 200.000,00 TL (İkiyüzbinTürklirası) yatırmaları koşullarıyla ihaleye teklif verme öncesinde bilgi almak ve mevcut durum tespiti yapmak amacıyla 01.02.2024-01.03.2024 tarihleri arasında Şirket’i ziyaret ve elektronik ortamda sunulacak olan Veri Odası’na erişim imkânı sağlanacaktır. Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti Ücreti Satıcı’ya irat kaydedilecektir.
3-İncelemede edinilen bilgi ve belgeler ile tanıtım kitapçığında yer alan her türlü bilgi ve belge bu Şartnamenin parçası, eki veya devamı niteliğinde olmayıp Satıcı’yı ilzam etmez. Bu bilgi ve belgelerin eksik/hatalı olması veya farklılıklar içermesi durumunda Şartname hükümleri esas alınır. Yapılan incelemeden ve tanıtım kitapçığından alınan bilgiler hiçbir surette Satıcı’yı ve bunların temsilcilerini ve çalışanlarını ilzam etmez.

İhale Yöntemi
1-Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının satış ihalesi, açık ihale usulü ile (Kapalı Teklif İsteme ve Açık Artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle) yapılacaktır. İhale, her hâlükârda Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’nin onayı ile sonuçlandırılacaktır.
2-Yatırımcılar, Şartname’de içeriğine yer verilen tekliflerini kapalı zarf içerisinde vereceklerdir.
3-Yatırımcılarca sunulan teklif bedeli her türlü vergi, resim, harç vb yükümlülüklerden ari olarak sunulacaktır. Yatırımcılar, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. TL olarak verilmeyen teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. İhale konusu pay bedeli peşin olarak ödenecektir.
4-Teklif mektuplarının Yatırımcı tarafından imzalanması ve bu mektuplarda Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif tutarının rakam ve yazı ile açık olarak ve hiçbir tereddüte meydan vermeyecek şekilde yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
5-Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacaktır.

Diğer Hususlar
1-Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılacak ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığından, Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ satış yapıp yapmamakta veya uygun göreceği yatırımcıya satış yapmakta serbesttir.
2-Bu ilan ile Şartname arasında herhangi bir farklılık ve aykırılık bulunması halinde Şartname esas alınır.
3-İhaleye ilişkin diğer hususlar Şartname’de belirtilmiştir.

İrtibat
Ayrıntılı bilgi “Erciyes Anadolu Holding AŞ/Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:35 Melikgazi/Kayseri, elda.ihale@boyteks.com ” adresinden veya 0352 207 18 00 - 5910-5861-5920-5853 dahili nolu telefondan alınabilir.ELDA HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NDEKİ BOYTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NE AİT PAYLARIN SATIŞ İLANI

Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket’i (“Satıcı”), Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ndeki (“Şirket”) %100 payını, açık ihale usulü ile (kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle) “Şartname” de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sunmaktadır.

İhale Konusu
Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait %100 oranındaki 100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası) nominal değerli 1500 adet Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket paylarının satışı işbu ihalenin konusunu oluşturmaktadır.

Muhammen Bedel
1.215.000.000,00 -TL (BirmilyarikiyüzonbeşmilyonTürkLirası)’dir.

Teminat
1-Yatırımcıların, ihaleye katılabilmek için 60.750.000,00 TL (AltmışmilyonyediyüzellibinTürkLirası) nakit teminat tutarını, Satıcı’nın T. Vakıflar Bankası T.A.O. (015) Kayseri Ticari Şube (S01239) nezdindeki (Swift Kodu, TVBATR2AXXX) IBAN: TR09 0001 5001 5800 7288 6501 05 TL hesabına “Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ Paylarının Satış İhalesi Katılım Teminatı” açıklaması ile yatırması gerekmektedir.
2-İhaleye Katılım Teminatı olarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınan TL cinsinden kesin ve süresiz banka teminat mektubu da kabul edilecektir. Ancak, Yatırımcı’nın doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim ve kontrolünü sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektupları ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir. İlgili mevzuata göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan bankaların garantörlüğü üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
3-Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Şartnamenin 5.1.c maddesinde belirlenen ve Şartname ekinde yer alan forma uygun olması gerekir. Buna aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
4-Yatırımcı’nın, Ortak Girişim Grubu olması halinde, İhaleye Katılım Teminatı ortaklık oranına bakılmaksızın Ortak Girişim Grubu üyelerinden biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
5-İhaleyi kazanan Yatırımcı ile satış koşullarında anlaşma sağlanması ve bu durumun Kesin Satış Tutanağı’na bağlanması halinde İhaleye Katılım Teminatı, Kesin Satış Tutanağı’nın tanzim edilmesini takip eden 3 iş günü içerisinde teklif tutarının %10’una yükseltilecektir.
6-İhalenin, Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından onaylanmasına veya iptal edilmesine değin teminat iadesi yapılmayacaktır.
7-“Şartname”de belirtilen hususların gerçekleşmesi halinde yatırılan teminatlar irat kaydedilir.
Tekliflerin Sunulacağı Son Tarih, Saat ve Yer
Yatırımcıların, “Şartname”de içeriğine yer verilen kapalı teklif zarflarını, 11/03/2024 tarihi saat 17:00’a kadar “TMSF, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinde elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Bu tarihten sonra teslim edilmek istenen teklif zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Tarihi ve Yeri
Alınan teklifler, İhale Komisyonu tarafından 12/03/2024 tarihinde, saat 10:00’da “TMSF, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinde, yatırımcılar ve/veya bunların yasal temsilcileri huzurunda açılacaktır.
Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma, ihale günü olan 12/03/2024 saat 14:00’da İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır.

İhaleye Katılamayacak Olanlar
1-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
2-İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler ihaleye katılamazlar.
3-Kayyımlık görevinin devam etmesi şartıyla 6758 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi TMSF’ye devredilen şirketler ile Fonun kayyım atandığı şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurul’unca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile bu tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihaleye katılamazlar.
4-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar ihaleye katılamazlar.
5-Şartname’de yer alan koşulları yerine getiremeyen Yatırımcılar ihaleye katılamazlar.

İhale Dokumanı Temini ile Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti
1-“İhale Dökumanı, “TMSF, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul adresinden, Satıcı’nın T. Vakıflar Bankası T.A.O. (015) Kayseri Ticari Şube (S01239) nezdindeki (Swift Kodu, TVBATR2AXXX) IBAN: TR09 0001 5001 5800 7288 6501 05 TL hesabına “Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ. Pay Satış İhale Dokümanı Ücreti” açıklamasıyla 100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası)’nin Yatırımcı tarafından yatırılması kaydı ile kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından alınabilecektir. İhale Dokumanı ücreti Satıcı tarafından irat kaydedilir
2-Yatırımcılarca, Gizlilik Taahhütnamesini imzalamaları ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. (015) Kayseri Ticari Şube (S01239) nezdindeki (Swift Kodu, TVBATR2AXXX) IBAN: TR09 0001 5001 5800 7288 6501 05 TL “Elda Halı Tekstil
Sanayi ve Ticaret AŞ Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti Ücreti” açıklamasıyla 200.000,00 TL (İkiyüzbinTürklirası) yatırmaları koşullarıyla ihaleye teklif verme öncesinde bilgi almak ve mevcut durum tespiti yapmak amacıyla 01.02.2024-01.03.2024 tarihleri arasında Şirket’i ziyaret ve elektronik ortamda sunulacak olan Veri Odası’na erişim imkânı sağlanacaktır. Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti Ücreti Satıcı’ya irat kaydedilecektir.
3-İncelemede edinilen bilgi ve belgeler ile tanıtım kitapçığında yer alan her türlü bilgi ve belge bu Şartnamenin parçası, eki veya devamı niteliğinde olmayıp Satıcı’yı ilzam etmez. Bu bilgi ve belgelerin eksik/hatalı olması veya farklılıklar içermesi durumunda Şartname hükümleri esas alınır. Yapılan incelemeden ve tanıtım kitapçığından alınan bilgiler hiçbir surette Satıcı’yı ve bunların temsilcilerini ve çalışanlarını ilzam etmez.

İhale Yöntemi
1-Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının satış ihalesi, açık ihale usulü ile (Kapalı Teklif İsteme ve Açık Artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle) yapılacaktır. İhale, her hâlükârda Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’nin onayı ile sonuçlandırılacaktır.
2-Yatırımcılar, Şartname’de içeriğine yer verilen tekliflerini kapalı zarf içerisinde vereceklerdir.
3-Yatırımcılarca sunulan teklif bedeli her türlü vergi, resim, harç vb yükümlülüklerden ari olarak sunulacaktır. Yatırımcılar, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. TL olarak verilmeyen teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. İhale konusu pay bedeli peşin olarak ödenecektir.
4-Teklif mektuplarının Yatırımcı tarafından imzalanması ve bu mektuplarda Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif tutarının rakam ve yazı ile açık olarak ve hiçbir tereddüte meydan vermeyecek şekilde yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
5-Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacaktır.

Diğer Hususlar
1-Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılacak ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığından, Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ satış yapıp yapmamakta veya uygun göreceği yatırımcıya satış yapmakta serbesttir.
2-Bu ilan ile Şartname arasında herhangi bir farklılık ve aykırılık bulunması halinde Şartname esas alınır.
3-İhaleye ilişkin diğer hususlar Şartname’de belirtilmiştir.

İrtibat
Ayrıntılı bilgi “Erciyes Anadolu Holding AŞ/Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:35 Melikgazi/Kayseri, elda.ihale@boyteks.com ” adresinden veya 0352 207 18 00 - 5910-5861-5920-5853 dahili nolu telefondan alınabilir. ELDA HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NDEKİ BOYTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NE AİT PAYLARIN SATIŞ İLANI

Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket’i (“Satıcı”), Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ndeki (“Şirket”) %100 payını, açık ihale usulü ile (kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle) “Şartname” de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sunmaktadır.

İhale Konusu
Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait %100 oranındaki 100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası) nominal değerli 1500 adet Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket paylarının satışı işbu ihalenin konusunu oluşturmaktadır.

Muhammen Bedel
1.215.000.000,00 -TL (BirmilyarikiyüzonbeşmilyonTürkLirası)’dir.

Teminat
1-Yatırımcıların, ihaleye katılabilmek için 60.750.000,00 TL (AltmışmilyonyediyüzellibinTürkLirası) nakit teminat tutarını, Satıcı’nın T. Vakıflar Bankası T.A.O. (015) Kayseri Ticari Şube (S01239) nezdindeki (Swift Kodu, TVBATR2AXXX) IBAN: TR09 0001 5001 5800 7288 6501 05 TL hesabına “Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ Paylarının Satış İhalesi Katılım Teminatı” açıklaması ile yatırması gerekmektedir.
2-İhaleye Katılım Teminatı olarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınan TL cinsinden kesin ve süresiz banka teminat mektubu da kabul edilecektir. Ancak, Yatırımcı’nın doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim ve kontrolünü sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektupları ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir. İlgili mevzuata göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan bankaların garantörlüğü üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
3-Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Şartnamenin 5.1.c maddesinde belirlenen ve Şartname ekinde yer alan forma uygun olması gerekir. Buna aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
4-Yatırımcı’nın, Ortak Girişim Grubu olması halinde, İhaleye Katılım Teminatı ortaklık oranına bakılmaksızın Ortak Girişim Grubu üyelerinden biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
5-İhaleyi kazanan Yatırımcı ile satış koşullarında anlaşma sağlanması ve bu durumun Kesin Satış Tutanağı’na bağlanması halinde İhaleye Katılım Teminatı, Kesin Satış Tutanağı’nın tanzim edilmesini takip eden 3 iş günü içerisinde teklif tutarının %10’una yükseltilecektir.
6-İhalenin, Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından onaylanmasına veya iptal edilmesine değin teminat iadesi yapılmayacaktır.
7-“Şartname”de belirtilen hususların gerçekleşmesi halinde yatırılan teminatlar irat kaydedilir.
Tekliflerin Sunulacağı Son Tarih, Saat ve Yer
Yatırımcıların, “Şartname”de içeriğine yer verilen kapalı teklif zarflarını, 11/03/2024 tarihi saat 17:00’a kadar “TMSF, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinde elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Bu tarihten sonra teslim edilmek istenen teklif zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Tarihi ve Yeri
Alınan teklifler, İhale Komisyonu tarafından 12/03/2024 tarihinde, saat 10:00’da “TMSF, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinde, yatırımcılar ve/veya bunların yasal temsilcileri huzurunda açılacaktır.
Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma, ihale günü olan 12/03/2024 saat 14:00’da İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır.

İhaleye Katılamayacak Olanlar
1-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
2-İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler ihaleye katılamazlar.
3-Kayyımlık görevinin devam etmesi şartıyla 6758 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi TMSF’ye devredilen şirketler ile Fonun kayyım atandığı şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurul’unca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile bu tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihaleye katılamazlar.
4-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar ihaleye katılamazlar.
5-Şartname’de yer alan koşulları yerine getiremeyen Yatırımcılar ihaleye katılamazlar.

İhale Dokumanı Temini ile Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti
1-“İhale Dökumanı, “TMSF, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul adresinden, Satıcı’nın T. Vakıflar Bankası T.A.O. (015) Kayseri Ticari Şube (S01239) nezdindeki (Swift Kodu, TVBATR2AXXX) IBAN: TR09 0001 5001 5800 7288 6501 05 TL hesabına “Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ. Pay Satış İhale Dokümanı Ücreti” açıklamasıyla 100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası)’nin Yatırımcı tarafından yatırılması kaydı ile kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından alınabilecektir. İhale Dokumanı ücreti Satıcı tarafından irat kaydedilir
2-Yatırımcılarca, Gizlilik Taahhütnamesini imzalamaları ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. (015) Kayseri Ticari Şube (S01239) nezdindeki (Swift Kodu, TVBATR2AXXX) IBAN: TR09 0001 5001 5800 7288 6501 05 TL “Elda Halı Tekstil
Sanayi ve Ticaret AŞ Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti Ücreti” açıklamasıyla 200.000,00 TL (İkiyüzbinTürklirası) yatırmaları koşullarıyla ihaleye teklif verme öncesinde bilgi almak ve mevcut durum tespiti yapmak amacıyla 01.02.2024-01.03.2024 tarihleri arasında Şirket’i ziyaret ve elektronik ortamda sunulacak olan Veri Odası’na erişim imkânı sağlanacaktır. Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti Ücreti Satıcı’ya irat kaydedilecektir.
3-İncelemede edinilen bilgi ve belgeler ile tanıtım kitapçığında yer alan her türlü bilgi ve belge bu Şartnamenin parçası, eki veya devamı niteliğinde olmayıp Satıcı’yı ilzam etmez. Bu bilgi ve belgelerin eksik/hatalı olması veya farklılıklar içermesi durumunda Şartname hükümleri esas alınır. Yapılan incelemeden ve tanıtım kitapçığından alınan bilgiler hiçbir surette Satıcı’yı ve bunların temsilcilerini ve çalışanlarını ilzam etmez.

İhale Yöntemi
1-Elda Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının satış ihalesi, açık ihale usulü ile (Kapalı Teklif İsteme ve Açık Artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle) yapılacaktır. İhale, her hâlükârda Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’nin onayı ile sonuçlandırılacaktır.
2-Yatırımcılar, Şartname’de içeriğine yer verilen tekliflerini kapalı zarf içerisinde vereceklerdir.
3-Yatırımcılarca sunulan teklif bedeli her türlü vergi, resim, harç vb yükümlülüklerden ari olarak sunulacaktır. Yatırımcılar, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. TL olarak verilmeyen teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. İhale konusu pay bedeli peşin olarak ödenecektir.
4-Teklif mektuplarının Yatırımcı tarafından imzalanması ve bu mektuplarda Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif tutarının rakam ve yazı ile açık olarak ve hiçbir tereddüte meydan vermeyecek şekilde yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
5-Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacaktır.

Diğer Hususlar
1-Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılacak ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığından, Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ satış yapıp yapmamakta veya uygun göreceği yatırımcıya satış yapmakta serbesttir.
2-Bu ilan ile Şartname arasında herhangi bir farklılık ve aykırılık bulunması halinde Şartname esas alınır.
3-İhaleye ilişkin diğer hususlar Şartname’de belirtilmiştir.

İrtibat
Ayrıntılı bilgi “Erciyes Anadolu Holding AŞ/Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:35 Melikgazi/Kayseri, elda.ihale@boyteks.com ” adresinden veya 0352 207 18 00 - 5910-5861-5920-5853 dahili nolu telefondan alınabilir.